Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní právo - test

21. 4. 2012
1) Jak se jmenoval nejstarší obch.zákoník na našem území?
1863 - všeobecný zákoník obchodní (AHGB)
 
2) Jak se jmenoval nejstarší obch.zákoník na světě?
Code civil, r. 1804 (Francie)
 
3) Co je obchodní právo?
- upravuje Obch.Z. – upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i jiné vztahy s podnikáním související
 
4) Kdo je podnikatel, podle platného obchodního práva?
Osoba zapsaná v OR
Osoba, která podniká na základě živnost.opr.
Osoba, která podniká na základě jiného než živnost.opr. podle zvl.předpisů
Osoba, která provozuje zeměd.výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu
 
5) Kdo se zapisuje do OR
Obchodní společnosti
FO, které jsou podnikateli a výše výnosů nebo příjmů za 2 po sobě jdoucí období dosáhla nebo přesáhla 120 mil. Kč
Zahr.osoby §21 odst.4
Další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvl.předpis
FO, které jsou podnikateli, mají bydliště v ČR a požádají o zápis
 
6) Kdo se zapisuje do OR fakultativně
FO, které jsou podnikateli, mají bydliště v ČR a požádají o zápis
 
7) Může věřitel požadovat smluvní pokutu vyšší než úroky z prodlení?
Ano – přiměřená sml.pokuta je cca 0,5% denně z dlužné částky, úrok z prodlení je roční repo sazba ČNB + 7% bodů - souběh obou je možný
 
8) Může věřitel požadovat smluvní pokutu vyšší než úroky
Ano – přiměřená sml.pokuta je 0,5% denně z dlužné částky
 
9) Kolik může mít spol. s r.o. maximálně společníků
max.50
10) Rozdíl mezi prokurou a generální plnou mocí
Prokura – zvl.případ generálního zastoupení, kterým podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem Pú při provozu podniku; zapsán v OR, upravuje Obch.Z.
Gen.plná moc – upravuje Obč.Z, pú kterým zastoupený (zmocnitel) projevuje vůči třetím osobám, že jím určený zástupce (zmocněnec) je oprávněn za něho jeho jménem jednat a činit veškeré pú.
 
11) Hlavní znaky obchodního tajemství
veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné
 
12) Kde je upraveno konsorcium
(Smlouva o sdružení) Obč.Z. §829-841
 
13) Kde je upraven institut tichého společníka
- Obch.Z § 673 – 681; patří mezi absolutní obchody
 
14) Co obsahuje obchodní listina
údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen
 
15) Co znamená privátní novace?
Privativní novace = § 570 Obč.Z; dohoda sml.str. o náhradě dosavadního závazku novým. Původní závazek zaniká a na místo něj vzniká nový. - dohoda o zřízení závazku s úmyslem zrušit závazek původní a nahradit jej novým
- změna obsahu práv a povinností
- Nahrazení novým závazkem (původní zaniká).
 
16) Co znamená novace?
Změna obsahu (práv a povinností) závazku
Privativní novace = § 570 Obč.Z; dohoda sml.str. o náhradě dosavadního závazku novým. Původní závazek zaniká a na místo něj vzniká nový.
Kumulativní novace = změna obsahu závazku dohodou; práva a povinnosti se přidávají
 
17) Co je novace kumulativní?
- změna obsahu závazku dohodou
 
18) Co znamená intercese?
Převzetí dluh, zajištění závazku,
 
19)Co je to goodwill?
- dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby
 
20) Co znamená transactio?
Smír, dohoda o narovnání.
 
21) Kdo podepisuje návrh do OR ve v.o.s.?
Všichni společníci (ověř.podpisy + smlouva)
 
22) Jak se podepisuje prokurista?
k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru („prokurista“, „per prokura“, „p.p“, „ppa“) a svůj podpis.
 
23) Co je to za zákon č. 137/2006 Sb.
Zákon o veřejných zakázkách
 
24) Co je to prekluze?
Zánik práva jeho neuplatnění v prekluzivní době. - Propadná lhůta. Pokud není právo uplatněno v této lhůtě zaniká.
 
 
25) Co to je kvitance?
§ 333 odst. 3 Obch.Z
Listina nebo potvrzení, kterou věřitel dlužníkovi potvrzuje převzetí plnění v plném rozsahu nebo jeho část. Potvrzení o zaplacení dluhu.
- potvrzení, kterým věřitel dlužníkovi potvrzuje převzetí plnění v plném rozsahu nebo jeho část
- důkaz o převzetí
- dlužník může požadovat potvrzení o splnění jako důkaz o převzetí splnění.
 
26) Orgány akciové společnosti.
Valná Hromada, dozorčí rada, představenstvo
 
27) Obecně promlčecí lhůta dle ObchZ je?
4 roky
 
28) Jaké vztahy upravuje obchodní právo?
Majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností
 
29) Kdo řídí relevantní trh
Kartelový úřad, Úřad pro ochranu hosp.soutěže
 
30) Co je odstupné
§355 Obch.Z
Peněžitý závazek postihující smluvní stranu za odstoupení od smlouvy
 
 
31) Která smlouva dle obchodního zákona musí být písemná?
Ta pro kterou to vyžaduje tento zákon nebo když alespoň jedna strana při jednání o uzavření smlouvy projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě
§ 272 odst. 1
 
32) Je obchodní podíl dědičný?
Ano
 
33) Při převzetí podniku zaměstnanci zůstávají (ano – ne), přecházejí závazky na nového majitele (ano - ne).
 
34) Vnitřní prameny obchodního práva.
Kromě Ú a LZPS Obch.Z 513/1991 a Obč.Z. 40/1964 a další zákony a procesní předpisy
 
35) Kdo je prokurista
FO jež zmocnil podnikatel ke všem pú k nimž dochází při provozu podniku i když se k nim jinak vyžaduje plná moc, je zapsán v OR
 
36) Přesné rozlišení nekalé soutěže
Není přesně vymezena, obsaženo v generální klazuli - jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. + základní skutkové podstaty nekalé soutěže uvedené v Obch.Z. např. Klamavá reklama, podplácení ….
 
 
37) Jaké pohledávky mohou být zastaveny?
Peněžité i nepeněžité - § 155 odst. 1 Obč.Z
Které nebyly splněny včas a řádně - § 365 Obch Z.
 
38) Věcně právní zajištění
Zástava
Podzástava
Zadržení
Věcné břemeno
 
39) Obligační zajištění
Smluvní pokuta
Ručení
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů
Zajišťovací převod práva
Zajišťovací postoupení pohledávky
Bankovní záruka
Uznání závazku
Jistota
 
40) Druhy zajišťovacích prostředků
Ot. 38+39
 
41) Může mít společník podíl ve více firmách?
Neomezeně ručící - NE
U s.r.o. max. ve 3 firmách = ANO
 
42) Práva menšinového akcionáře
§ 181, 182, 219
Požádat představenstvo o svolání mimoř.VH k projednání navržených záležitostí
Požádat představenstvo o zařazení určité otázky na program VH
Požádat dozorčí radu o přezkum výkonu působnosti představenstva
Požádat dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, kterou má společnost vůči členovi představenstva
 
43) Zvláštní případ odstoupení od smlouvy
Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat - § 716 odst. 2 Obč.Z. = právo na splnění dohody o výměně bytu
 
44) Způsob řešení úpadku:
a) konkurs b) reorganizace c) oddlužení d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které stanoví zákon pro určité subjekty nebo určité druhy případů.
 
45) Bankovní záruka
Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině
 
46) šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů
Klamavá reklama
 
47) označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou doměnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, nebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost
klamavé označení zboží a služeb
 
48) využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch
parazitování na pověsti
 
49) "pokuta" dle Obch a ObčZ - smluvní (Obch) a zákonná (Obč)
Smluvní pokuta, představuje v občanském i v obchodním právu jednu z možných forem zajištění závazku.§ 544 obč. zákonník - sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Zákonná pokuta - Jedná se především o pokuty vůči státu vyměřené následujícími organizacemi – finanční úřad, zdravotní pojišťovny, úřad práce, správa sociálního zabezpečení atd..
 
50) odpovědnost za škodu - za vadu
Podle občanského zákonílku - Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
§499 obč.zák. Kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady.
Podle obch.zák. v §420 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit …§422 říká – Porušíli prodávající povinnosti stanovené v §420 má zboží vady…

51) Fyzická osoba jedná osobně nebo v zasotupení.
 
52) Orgány akciové společnosti:
- Představenstvo, dozorčí rada, valná hromada.
 
53) Druhy akcií
Listinné
Zaknihované
Dále: zakladatelské, kmenové, prioritní
 
54) Zrušení družstva:
a) usnesením členské schůze,
b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
c) rozhodnutím soudu,
d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno,
e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno
 
55) Nejstarší obch.zákoník na našem území?
- AHGB 1863 všeobecný zákoník obchodní
 
56)Jaké vztahy upravuje obchodní právo?
- postavení podnikatelů, obch.záv.vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související; a zapracovává přísl.předpisy Evr.spol.
 
57)Vnitřní předpisy obch.práva?
- Obč.Z.,insolvenční zákon, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách, zákon o přeměnách spol.a družstev ….
 
58) Prameny obch. práva?
- kromě Ústavy, LZPS jsou to : primární = Obch.Z. / sekundární = Obč.Z terciální = obch.zvyklosti a obyčeje / dále pak judikatura, další zákony a nařízení, insolvenční zákon, živnostenský zákon, zákon o veř.zakázkách, zákon o přeměnách společností …..
 
59) Zásady obch.práva?
 - PACTA SUNC SERVANDA - smlouvy se mají dodržovat / poctivý obchodní styk / lichvářské úroky jsou amorální / profesionalita / internacionalizace
 
60) Podnikatelem je?
- osoba zapsaná v OR / osoba, která podniká na základě živn.oprávnění / osoba, která podniká na základě jiného než živn.oprávnění dle zvl.předpisů / osoba, která provozuje zem.výrobu a je zapsána do evidence podle zvl.předpisu
 
61) Co je to obch. firma?
- název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR / osoby, které nejsou v OR pak podnikají : FO pod svým jménem a příjmením, PO pod svým názvem
 
62) Neoprávněné užívání firmy?
- náhrada škody / poskytnutí plné náhrady / zdržovací, odstraňovací / vydání bezd.obohacení
 
63) Kdo se může stát živnostníkem?
- po dosažení 18ti let věku, způsobilý k pr.úkonům, bezúhonný
 
64) Druhy živností?
- ohlašovací / koncesované – volné, vázané, řemeslné
 
65) Kdo se zapisuje do OR?
- obch. spol.a družstva / FO, které jsou podnikateli a o zápis požádají / některé podnikající zahr.osoby / další osoby stanoví-li jejich povinnost zvl.předpis / FO, jejichž výše výnosů nebo příjmů dosáhla za 2 po sobě jdoucí období 120 mil.Kč
 
66) Kdo se zapisuje do OR fakultativně?
- FO, které jsou podnikateli a o zápis požádají
 
67) Zápisy do OR z hlediska účinnosti?
konstitutivní – účinné až ode dne zápisu, např.každý prvozápis, zápis prokury…. / deklaratorní – účinnost nastala již před zápisem, např.změna sídla,
 
68) Prokuru dělíme na :
- zvláštní a rozšířenou (s právem zcizovat nemovitosti a zatěžovat je)
 
69) Co obsahuje obch.listina?
- údaj o firmě, název, sídlo, IČO + ten, kdo je zapsán v OR – u jakého soudu, pod kterou zn. / ten, kdo není zapsán v OR – musí uvést ŽL, u koho, kým vydán, příp.lékařská komora
 
70) Nekalá soutěž je:
- jednání v hosp.soutěži nebo hosp.styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům
-  je to zejména klamavá reklama, klam.označení zb.a služeb,vyvolání neb.záměny, parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušení obch.tajemství, ohrožování zdraví a životního prostředí
 
71) Kdo řídí relevantní trh?
- V německu Kartelový úřad / Úřad na ochranu hosp.soutěže
 
72) Klam.označení zboží a služeb:
- každé označení, které je způsobiléí vyvolat v hosp.styku mylnou domněnku, že jím označené zb.nebo služby pocházejí z urč.státu,oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvl.char.znaky nebo zvl.jakost
 
73) Vyvolání nebezpečí záměny:
- užití firmy nebo názvu osoby nebo zvl.označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem
- užití zvl.označení podniku nebo zvl.označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obch.materiálů podniku, které v zák.kruzích platí pro určitý podnik
- napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů
+ pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat neb.záměny
 
74) Parazitování na pověsti:
- využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vl.nebo cizího podnikání prospěch, jehož by jinak soutěžitel nedosáhl
 
75) Podplácení:
- soutěžitel osobě, která je členem statut.nebo jiného org.přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch
 
76) Zlehčování:
- jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěž.nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu
 
77) Srovn.reklama:
- jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele nebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelům
 
78) Porušení obch.tajemství:
- jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe či pro jiného využije obch.tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl……
 
79) Ohrožování zdraví a živ. prostředí:
- jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví nebo živ.prostředí chráněné zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiných
 
80) Obchodní společnosti jsou:
- veř.obch.spol., kom.spol., spol. s r.o., a.s., evr.spol.,Evrop.hosp.zájm.sdružení
 
81) Základní kapitál společnosti je?
- souhrn všech vkladů společníků / u a.s. souhrn všech nominálních hodnot akcií
- je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti.
 
 
82) Společník se může zúčastnit valné hromady?
- osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci
 
83) Likvidátor je povinen dát návrh na výmaz z OR?
- do 30 dnů
 
84) Maximální počet členů v malém družstvu
§ 245 odst. 1
50 členů
 
85) Kdo se může stát členem družstva
FO i PO, majetková účast na zákl.kap. družstva = vzniká vkladem
Je-li členství podmíněno pracovněprávním vztahem k družstvu, může to být FO po ukončení základní školní docházky a dosažením 15 let věku
 
86) Co je družstvo?
- je společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hosp.,sociálních anebo jiných potřeb svých členů (družstvo, které zajišťuje bytové potřeby členů, je bytové družstvo)
 
87) Kdo se může stát členem družstva?
- FO nebo PO po zaplacení vstupního vkladu a po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a ze stanov
 
88) Kdo je vlastníkem věcí ve v.o.s.?
společníci
 
89) Veřejná obch.společnost:
- spol.,ve které alespoň 2 osoby podnikají pod spol.firmou a ručí za závazky spol.společně a nerozdílně celým svým majetkem / spol. smlouva / obchodní vedení je oprávněn každý společník / statutárním org.jsou všichni společníci /
- zrušuje se výpovědí spol.min 6 měsíců před uplynutím účetního období / rozhodnutím soudu /smrtí společníka (ledaže se obch.podíl dědí a dědic neodmítl) / prohlášením konkursu na majetek některého spol. / zbavením nebo omezením způsobilosti k pr. úkonům spol. ….
 
90) Komanditní společnost:
- spol.,v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři) / spol.sml. / obch.vedení komplementáři / komanditista vklad min.5000,- Kč
- zrušuje se komanditista není oprávněn ze spol.vystoupit / prohlášením konkursu na majetek / rozhodnutím soudu / spl.účelu,k jakému byla založena / uplynutím doby, na jakou byla zal./ rozhodnutím soudu nebo společníků
 
91) Kdy zaniká komanditní společnost
Výmazem z OR
 
92) Minimální vklad komanditisty
Min. 5tis. Kč
 
 
93) Společnost s ručením omezeným:
- spol.,jejíž zákl.kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v OR / zákl.kapitál min.200 000,- Kč / vklad společníka min.20 000,- Kč / spol.sml. / před podáním návrhu na zápis do OR musí být splaceno celé emisní ážio + min.30% na jeden vklad, min.100 000,- Kč / jeden zakladatel – kapitál splacen celý / rezervní fond – poprvé zisk,min.10%zisku,max.5% zákl.kapitálu / statutární orgán jednatelé
- zrušuje se rozhodnutím soudu, jiných důvodů uvedených ve spol.sml., důvody dle §68 Obch.Z.
 
94) Akciová společnost je?
- spol.,jejíž zákl.kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, odpovídá za porušení závazků celým svým majetkem (akcionář neručí za závazky spol.) / zákl.kapitál s veř.nabídkou akciií 20 mil. Kč – bez veř.nab.akcicí 2 mil.Kč / valná hromada – představenstvo – dozorčí rada /
- zrušuje se dle §68 Obch.Z.
 
95) Práva menšinového akcionáře?
- účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo osob, kteří ji vedou….uplatňovat návrhy a protinávrhy
 
96) Druhy akcií?
- listinné X zaknihované / na jméno X na majitele / kmenové X prioritní / (zaměstnanecké)
 
97) Co je to KMENOVÁ akcie?
- nejběžnější, s právem na dividendu, na účast na valné hromadě
 
98) Co je to PRIORITNÍ akcie?
- přednostní právo na výplatu dividendy (i vyšší) nebo privilej.podíl na likvidačním zůstatku (nebo oboje) s omezeným právem hlasovat (toto omezení musí být stanoveno ve stanovách)
 
99) Akcie ZAKLADATELSKÉ ?
- všechny emise akcií, které byly emitovány při založení společnosti (zároveň kmenová)¨
 
100) Co je to LISTINNÁ akcie?
- fyzická akcie
 
101) Co je to ZAKNIHOVANÁ akcie?
- zapsaná v evidenci
 
102) Co je to akcie NA JMÉNO? (na řad)
- vydána na jméno určité osoby (FO nebo PO)
- v listinné podobě se převádí rubopisem a jejich fyz.předáním, v zaknihované podobě se převádí smlouvou a registrací
 
103) Co je to akcie NA MAJITELE? (na doručitele)
- držitel je pro spol.anonymní
- v listinné podobě stačí jen fyz.předání, v zaknihované se převádí smlouvou a registrací
 
104) Emisní kurs akcie?
- částka, za niž spol.vydává akcie (nesmí být nižší než jmenovitá hodnota)
 
105) Emisní ážio?
- rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou
 
106) Upsání akcie?
- dnem zápisu do listiny upisovatelů / nelze upisovat nepeněž.vklady / upisovatel povinen splatit emisní ážio a min.10% jmenovité hodnoty upsaných akcií (min 30% do ustavující valné hromady)
 
107) Zatímní list?
- pokud nesplatil upisovatel celý emisní kurs akcie před zápisem spol.do OR, vydá spol. ZL nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie / cenný papír na řad
 
108) Co je to DIVIDENDA?
- podíl na zisku společnosti
 
109) Co je to TANTIÉMA?
- podíl na zisku spol.členů představenstva a čl.dozorčí rady
 
110) Dozorčí rada
- min. 3 členi, volí 2/3 valná hromada + 1/3 zaměstnanci (u spol.,která má více než 50 zam.)
 
111) Vznik obch.záv.vztahů?
- pr.úkony vícestranné – ze smluv / pr. úkony jednostranné (vyjímečně) – pís.potvrzení o převzetí ručení, cestovní šek … / z důsledku způsobení škody / z bezdůvodného obohacení / na základě zákona za podmínek v něm stanovených (zákonné ručení)
 
112) Třídění obch.závazkových vztahů?
Absolutní obchod – vůči všem subjektům – vztahy související se založením obch.spol. a družstva / vztahy vznikající na základě smluv nebo jedn.pr.úkonů
Absolutní neobchod – odpovídá záv.vztahu dle Obch.Z.,ale řídí se dle Obč.Z.
Relativní obchod – mezi podnikateli nebo podnikateli a státem (samospr.jednotkou)
Fakultativní obchod – shodný projev vůle subjektů, ale netýkají se jejich podnikatelské činnosti
 
113) Změny obch.závazků v subjektech – způsoby?
- všeob.nástupnictví (universální sukcese) / postoupení pohledávky (cese) / převzetí dluhu (intercesse privátní) / přistoupení k závazku (intercesse kumulativní) / vystavení poukázky (asignace) / vystavení poukázky na cenné papíry
 
114) Kogentní ustanovení 3.části Obch.Z. – jak poznáme?
- uvedena v §263 odst. 1 Obch.Z. + další ustanovení která předepisují povinně písemnou formu pr.úkonu (pr.vztahy z pr.zajištění, závazk.vztahy mezi zakladateli obch.spol.apod.)
 
115) Která smlouva dle Obch.Z. musí být písemná?
- pouze v příp.stanovených Obch.Z.nebo když alespoň jedna strana při jednání o uzavření sml.projeví vůli ,aby byla uzavřena písemně
 
116) Inominátní smlouvy - podmínka uzavření + příklad:
- nepojmenované sml.; podmínka – účastníci musí dostatečně určit předmět svých závazků (př.obec X podnikatel o souhlasu s výstavbou + závazku budoucího odprodeje pozemků)
 
 
 
117) Smlouva o sml.budoucí – podst.náležitosti odlišující od Obč.Z.? ****
- závazek aspoň jedné strany uzavřít budoucí sml. / stanovení doby, ve které bude budoucí sml.uzavřena / určení předmětu bud.sml. / písemná forma
 
118) Odstoupení od smlouvy, odstoupení při podst. X nepodst.porušení sml.?
- znamená-li prodlení dlužníka nebo věřitele podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbyt.odkladu poté, kdy se o tomto porušení dozvěděla ….. Porušení sml.podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Znamená-li prodlení dlužníka nebo věřitele nepodstatné porušení sml.povinnost, může druhá strana odstoupit od smlouvy v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dostatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. (pokud prohlásí, že nesplní, může odstoupit i bez této lhůty)
 
119) Uznání závazku konkludentním jednáním?
- na rozdíl od Obč.Z.je možné za uznání považovat také faktické úkony dlužníka (např.placení úroků, částečné plnění)
 
 
120) Podmínky jednostranného započtení?
- věřitel jedné pohledávky je zároveň dlužníkem druhé (nebo naopak) / plnění pohledávek je stejného druhu / započtení pohledávek není vyloučeno zákonem nebo dohodou stran / pohledávky musí být uplatitelné u soudu
 
121) Následná nemožnost plnění?
- nastává ze zákona (např.změna pr.předpisů vydaných po uzavření sml.,které dlužníkovi neumožňují plnit)
 
122) Pokuta dle Obch.Z. a dle Obč.Z.?
- dle Obch.Z. = smluvní / dle Obč.Z. = zákonná
 
123) Sml.pokuta v Obch.Z. – rozdíl s Obč.Z
- dle Obch.Z.vylučuje možnost zbavit se povinnosti platit sml.pokutu důkazem nedostatku zavinění při porušení sml.povinnosti (soud může sml.pokutu snížit)
 
124) Věcněprávní zajištění?
- zástava, podzástava, zadržení, věcné břemeno
 
125) Obligační zajištění?
- sml.pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišť.převod práva, zajišť.postoupení pohledávky, bank.záruka, uznání závazku
 
126) Druhy zajišť.prostředků?
- věcněprávní zajištění / obligační zajištění
 
127) Druhy odpovědnosti za porušení povinnosti stanovené zákonem?
- odpovědnost za škodu / odpov.z prodlení / odpov.za bezdůvodné obohacení
 
 
 
128) Odpovědnost z prodlení, důsledky, nastává nezávisle na vůli stran?
- prodlení dlužníka i věřitele nastává objektivně, nevyžaduje se zavinění / důsledky – požadování náhrady škody, odstoupení od sml., úroky z prodlení, sml.pokuta
 
129) Odpovědnost za vady – druhy vad?
Faktické – kvantitativní, kvalitativní – zjevné, skryté, vady obalu X odstranitelné, neodstranitelné / Právní
 
130) Co je odstupné?
- určitá částka zaplacená jako kompenzace za odstoupení od smlouvy (musí být ve sml.ujednáno)
 
131) Co je bankovní záruka?
- písemné prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu zár.listiny, jestliže dlužník nesplní určitý závazek, nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v zár.listině
 
132) Základní rozdíl mezi bank.zárukou a ručením?
Bank.záruka – ručitelem jen banka / Ručení – kdokoliv, ten, kdo je povinen uspokojit pohledávku v př.,že dlužník nesplní
 
133) Kde je upraveno konsorcium?
- v Obč.Z. – smlouva o sdružení
 
134) Co je konsorcium?
- příležitostné spojení – sdružení podniků zpravidla za účelem spol.zhotovení velké zakázky nebo jiné účasti v operaci velkého rozsahu
 
135) Kde je upraven institut tichého společníka?
- ve 3.části Obch.Z.
 
136) Přeměnou společnosti rozumíme?
- fúze spol.nebo družstva / rozdělení spol.nebo družstva / převod jmění na společníka / změna právní formy / příhraniční přemístění sídla
 
137) Co je fúze?
- sloučení nebo spojení obch.společností / upraveno v zákoně č.125/2008 Sb.o přeměnách obch.spol. a družstev
 
138) Druhy veř.zakázek:
- na dodávky, na stavební práce, na služby
- nadlimitní, podlimitní, nnicotné
 
139) Základní rozdíl mezi veř. návrhem na uzavření sml. a obch.veř.soutěží?
Veřejný návrh – jednostranný projev vůle směřující k uzavření sml.a je určen neurčitým osobám / Obch.veř.soutěž – výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy určitému okruhu osob
 
140) Kdo podává návrh na zápis v.o.s. do OR?
- Společníci
 
 
 141) Druhy zajišťovacích prostředků:
- Věcněprávní zajištění
- Obligační zajištění
 
142) Veřejný zadavatel:
Zákon pod pojmem veř.zadavatele shrnul dílčí kategrie zadavatelů veř zakázek. Mohou to být:
Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samospr.celek, jiná právnická osoba.
 
 
143) Sektorový zadavatel
Sekt.zadavatel je podle zákona osoba, která vykonává některou z relevantních činností uvedenou v §4 o zák. o veř zakázkách a tuto činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva nebo pokud nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv. Relevantní činností se rozumí například činnost v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství apod.
 
144) Co je soustavná činnost provozovaná za účelem zisku
Podnikání
 
145) Nejčastější forma podnikání
Živnostenské podnikání a podnikání formou obchodních společností
 
146) Nejčastější forma podnikání
- obchodní spol. = v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., e.s., e.h.z.s.
 
147) Podnikem je…
soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit
 
148) Jak se prokazuje živnostník (podnikatel)
Obchodní firma, jméno a příjmení nebo název
Sídlo, bydliště a místo podnikání
IČ, popř. číslo, pod kterým je osoba evidována v příslušném registru
 
149) Podnikáním se rozumí
soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
 
150) Podnikání je?
- soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
 
151) Co je neoprávněné podnikání?
- buď zákaz podnikat nebo k podnikání nemá oprávnění == odpovídá za škodu jím způsobenou, není dotčena odpovědnost podle zvl.předpisu
 
152) Podnikem je?
- soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání / k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit
 
153) Co je moratorium?
Smyslem institutu moratoria je poskytnout dlužníkovi možnost vyrovnat se s věřiteli ještě před proběhnutím celého insolvenčního řízení, neboť během moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku.
 
154) Úpadek
Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit…
 
 
155) Orgány družstva
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
d) další orgány družstva dle stanov
 
156) Obchodní rejstřík - je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, je veden v elektronické podobě.