Jdi na obsah Jdi na menu
 


Test - obor Sociální práce ve veřejné správě

22. 4. 2008
1. Mzda odvislá od vyrobeného množství výrobků se nazývá :
a / nominální mzda
b / hrubá mzda
c / úkolová mzda
2. Mezi základní oblasti sociální politiky obvykle řadíme :
a / dopravní politiku
b / bytovou politiku
c / zahraniční politiku
3. Za zakladatele tzv. "Švédského modelu" sociálního státu je považován :
a / Karel G.Myrdal
b / Richard H.Titmuss
c / G.Esping-Anderson
4. Nezaměstnanost vznikající kvalifikačním nesouladem nabídky a poptávky na trhu práce se nazývá :
a / frikční nezaměstnanost
b / strukturální nezaměstnanost
c / cyklická nezaměstnanost
5. Mezi základní důsledky nezaměstnanosti v osobní rovině se považuje :
a / rozbití časové struktury dne
b / zvýšení psycho-sociální pohody
c / zhoršení orientace v systému sociálního zabezpečení
6. Benešovy dekrety jsou z :
a / října 1945
b / října 1948
c / prosince 1945
7. do složil operu Lazebník sevillský :
a / R.Wagner
b / G.Rossini
c / G.Verdi
8. Nástrojem záchranné sociální sítě v ČR také je :
a / sleva v dopravě
b / stavební spoření
c / minimální mzda
9. Mezi dávky sociálního pojištění nepatří :
a / rodičovský příspěvek
b / peněžitá pomoc v mateřství
c / vdovský důchod
10. Sociální práce s osobami po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je v ČR v gesci :
a / ministerstva práce a sociálních věcí
b / ministerstva spravedlnosti
c / ministerstva vnitra
11. Česká republika Zákon o zákazu interrupcí k 1.1.2007 :
a / byl platný a účinný
b / byl platný, ale nebyl účinný
c / nebyl
12. Hlavním autorem knihy "Základy sociální práce"je :
a / Karel Kopřiva
b / Oldřich Matoušek
c / Ivo řezníček
13. Jiřina Šiklová je :
a / současná psycholožka
b / psycholožka 19.století
c / současná socioložka
14. Gender je / jsou :
a / lidská pohlaví
b / pevný pravidelný plat stálého zaměstnance
c / kulturní a sociální konstrukty připsané mužům a ženám
15. Implementace je :
a / vyjadřovat nepřímo
b / zahrnutí (významu ve větě)
c / uskutečnění
16. Autorkou prvních odborných publikací o sociální práci "Sociální diagnoza" a "Co je případová práce?" je :
a / Jane Adamsová
b / Octavia Hilová
c / Mary Richmondová
17. Sociální práce s jednotlivcem, se skupinou a s komunitou řadíme k metodám :
a / klasickým
b / moderním
c / antiopresivním
18. Kolektivní nevědomí je :
a / souhrn neuvědomovaných obsahů mysli všech členů určitého kolektivu
b / od předchozích generací zděděné neuvědomované obsahy mysli společné všem lidem
19. První filozofický text, který Friedrich Nietzsche publikoval, se jmenuje :
a / Lidské, příliš lidské
b / Nečasové úvahy
c / Zrození tragédie z ducha hudby
20. Stěžejní text Ericha Fromma nese název :
a / Bytí a čas
b / Mít, nebo být
c / Jednorozměrný člověk
21. Kontinentální právní systém má své kořeny v právu :
a / ranně středověké Anglie
b / římském právu
c / obyčejovém barbarských států západní Evropy
22. Mezi okolnostmi vylučující protiprávnost nepatří :
a / krajní nouze
b / nutná obrana
c / přiměřená svépomoc
23. Fyzické osoby jsou lidé :
a / od 15 let svého věku
b / od 18 let svého věku
c / od narození
24. Orgánem sociálního zabezpečení podle zákona č.582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, jsou :
a / MPSV, ČSSZ, OSSZ, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany
b / MPSV, ČSSZ, OSSZ, Ministerstvo spravedlnosti
c / MPSV, ČSSZ, OSSZ
25. Dávky nemocenského pojištění jsou :
a / nemocenské , podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství
b / nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a přídavek na dítě
c / nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek
26. Úsloví "věř a víra tvá tě uzdraví" by vědec označil jako :
a / placebový efekt
b / well-being efekt
c / medicine komplex
27. Opakem senzituace je :
a / potenciace
b / inovace
c / habituace
28. Dobou důchodového pejištění je :
a / doba výdělečné činnosti zaměstnance v pracovním poměru zakládající účast na pojištění
b / doba studia na střední a vysoké škole
c / doba činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce
29. Vyberte rok nástupu Habsburků na český trůn :
a / 1620
b / 1520
c / 1526
30. Podmínky nároku na přiznání předčasného důchodu podle současné právní úpravy jsou tyto :
a / získání nejméně 25 let pojištění, evidence u úřadu práce nejméně 180 dní ; do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 2 roky
b / získání nejméně 25 let pojištění, do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 3 roky
c / získání nejméně 15 let pojištění, do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 3 roky


Výsledky testu :
1/ C ; 2/B ; 3/A ; 4/B; 5/A ; 6/A ; 7/B ; 8/C ; 9/A ; 10/A ;
11/C ; 12/B ; 13/C ; 14/C ; 15/C ; 16/C ; 17/A ; 18/B ; 19/C ; 20/B
21/B ; 22/C ; 23/C ; 24/A ; 25/A ; 26/A ; 27/C ; 28/A ; 29/C ; 30/B